Quay lại kamera trên đầu lưu / DVR

  1. Trên đầu lưu, nhấp chuột bên phải
  2. Di chuyển chuột xuống > Chọn PŘEHRÁVANÍ
  3. Ở bên phải chọn kamera
  4. Trên lịch chọn ngày quay lại
  5. Ở dòng thời gian nhấp (chuột bên trái) và giữ chuột, di chuyển chuột ở dòng thời gian để chọn thời gian
Category: Kamera