KAMERA – Hikvision

Se systémem SSS KAMERA

Liên Hệ : +420 722 11 12 13 – Tổng đài

TESTTT

 • 16 Mắt HIKVISION DSA;LDA;KLD
 • Đầu Thu HIKVISION (Đầu lưu để xem kamera với ổ cứng)
 • Ổ Cứng 500GB – 2TB+
 • Lắp Đặt, Thiết Bị, Dây
 • Bảo Hành
 • Ứng dụng – Sử dụng trên điện thoại
 • Xăng = 1000,- (Khi lắp ngoài Praha, thêm phí xăng)

Bảng giá: 45.000,-

Thêm 1 mắt: 1500,-

Liên Hệ: +420 722 11 12 13 – Tổng đài

Liên Hệ: +420 773 569 346 – Hải

KAMERA – 8 MẮT FULLHD

 • 8 Mắt HIKVISION
 • Đầu Thu HIKVISION (Đầu lưu để xem kamera với ổ cứng)
 • Ổ Cứng 500GB – 2TB+
 • Lắp Đặt, Thiết Bị, Dây
 • Bảo Hành
 • Ứng dụng – Sử dụng trên điện thoại
 • Xăng = 1000,- (Khi lắp ngoài Praha, thêm phí xăng)

Bảng giá: 25.000,-

Liên Hệ: +420 722 11 12 13 – Tổng đài

Liên Hệ: +420 773 569 346 – Hải

KAMERA – 4 MẮT FULLHD

 • 4 Mắt HIKVISION
 • Đầu Thu HIKVISION (Đầu lưu để xem kamera với ổ cứng)
 • Ổ Cứng 500GB – 2TB+
 • Lắp Đặt, Thiết Bị, Dây
 • Bảo Hành
 • Ứng dụng – Sử dụng trên điện thoại
 • Xăng = 1000,- (Khi lắp ngoài Praha, thêm phí xăng)

Bảng giá: 18.000,-

Liên Hệ: +420 722 11 12 13 – Tổng đài

Liên Hệ: +420 773 569 346 – Hải

KAMERA – 1 MẮT FULLHD

Bảng giá: 1.800,-

Liên Hệ: +420 722 11 12 13 – Tổng đài

Liên Hệ: +420 773 569 346 – Hải